selling 1k iron arrows.

i’m selling 1k iron arrows. i will take highest bidder.

15k

mabye 20k?