selling sara full helm

i sell sara full helm u name a prise
rs name : slangers

i really want full sara so i offer 700k???

lol ok first, hes selling sara full HELM…not full sara…and ful sara is like 3m lol 700k…